thuật toán binary insertion sort - chèn nhị phân

thuật toán binary insertion sort - chèn nhị phân

void BInsertionSort(int a[],int n )
{
int l,r,m,i;
int x;//lưu giá trị a[i] tránh bị ghi đè khi dời chỗ các phần tử.
for(int i=1 ; i<n ; i++)
{
x = a[i]; l = 0;
r = i-1;
while(l<=r) // tìm vị trí chèn x
{
m = (l+r)/2;
// tìm vị trí thích hợp m
if(x < a[m]) r = m-1;
else l = m+1;
}
for(int j = i-1 ; j >=l ; j--)
a[j+1] = a[j];// dời các phần tử sẽ đứng sau x
a[l] = x; // chèn x vào dãy }
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét