sắp xếp trộn run sắp xếp ngoại

 Phương pháp trộn Run
Khái niệm cơ bản:
 Run là một dãy liên tiếp các phần tử được sắp thứ tự. Ví dụ 2  4  7  12  50 là một run gồm có 5 phần tử
 Chiều dài run chính là số phần tử trong Run. Chẳng hạn, run trong ví dụ trên có chiều dài là 5.
 7 8 5 3 9 12 4 23 78 90 45 54


Giải thuật: Giải thuật sắp xếp tập tin bằng phương pháp trộn run có thể tóm lược như sau: Input: f0 là tập tin cần sắp thứ tự. Output: f0 là tập tin đã được sắp thứ tự. Gọi f1, f2 là 2 tập tin trộn. Các tập tin f0, f1, f2 có thể là các tập tin tuần tự (text file) hay có thể là các tập tin nhị phân.

 Bước 1:
 - Giả sử các phần tử trên f0 là:  24 12 67 33 58 42 11 34 29 31
 - Khởi tạo f1, f2 rỗng
 - Thực hiện phân bố m=1 phần tử lần lượt từ f0 vào f1 và f2:
 f1: 24 67 58 11 29 f2: 12 33 42 34 31
 Trộn f1, f2 thành f0:
 f0: 12 24 33 67 42 58 11 34 29 31

 Bước 2:
 -Phân bố m=2 phần tử lần lượt từ f0 vào f1 và f2:
 f1: 12 24 42 58 29 31
f0: 12 24 33 67 42 58 11 34 29 31
f2: 33 67 11 34
- Trộn f1, f2 thành f0: f1: 12 24 42 58 29 31 f0: 12 24 33 67 11 34 42 58 29 31 f2: 33 67 11 34

Bước 3: - Tương tự bước 2, phân bố m=4 phần tử lần lượt từ f0 vào f1 và f2, kết quả thu được như sau: f1: 12 24 33 67 29 31 f2: 11 34 42 58 - Trộn f1, f2 thành f0: f0: 11 12 24 33 34 42 58 67 29 31

Bước 4: - Phân bố m=8 phần tử lần lượt từ f0 vào f1 và  f2: f1: 11 12 24 33 34 42 58 67 f2: 29 31 - Trộn f1, f2 thành f0: f0: 11 12 24 29 31 33 34 42 58 67

Bước 5: Lặp lại tương tự các bước trên, cho đến khi chiều dài m của run cần phân bổ lớn hơn chiều dài n của f0 thì dừng.

void chia(FILE *a,FILE *b,FILE *c,int p) void main (void) { FILE *a,*b,*c; tao_file(); xuat_file(); p = 1; while (p < n) { chia(a,b,c,p); tron(b,c,a,p); p=2*p; } }

void chia(FILE *a,FILE *b,FILE *c,int p) while (!feof(a)) { /*Chia p phan tu cho b*/ dem=0; while ((dem<p) && (!feof(a))) { fscanf(a,"%3d",&x); fprintf(b,"%3d",x); dem++; }

 dem=0; while ((dem<p) && (!feof(a))) { fscanf(a,"%3d",&x); fprintf(c,"%3d",x); dem++; } }
 void tron(FILE *b,FILE *c,FILE *a,int p) int stop,x,y,l,r; a=fopen("d:\ctdl\sortfile\bang.int","wb"); b=fopen("d:\ctdl\sortfile\bang1.int","rb"); c=fopen("d:\ctdl\sortfile\bang2.int","rb"); while ((!feof(b)) && (!feof(c))) { l=0;/*so phan tu cua b da ghi len a*/ r=0;/*so phan tu cua c da ghi len a*/ fscanf(b,"%3d",&x); fscanf(c,"%3d",&y); stop=0;

while ((l!=p) && (r!=p) && (!stop)) { if (x<y) { fprintf(a,"%3d",x); l++; if ((l<p) && (!feof(b))) /*chua du p phan tu va chua het file b*/ fscanf(b,"%3d",&x); else { fprintf(a,"%3d",y); r++; if (feof(b)) stop=1; } }

else
{
fprintf(a,"%3d",y); r++; if ((r<p) && (!feof(c))) /*chua du p phan tu va chua het file c*/ fscanf(c,"%3d",&y); else {

fprintf(a,"%3d",x); l++; if (feof(c)) stop=1; } } } //Chep phan con lai cua p phan tu tren b len a
while ((!feof(b)) && (l<p)) { fscanf(b,"%3d",&x); fprintf(a,"%3d",x); l++; }

//Chep phan con lai cua p phan tu tren c len a while ((!feof(c)) && (r<p)) { fscanf(c,"%3d",&y); fprintf(a,"%3d",y); r++; } } if (!feof(b)) { /*chep phan con lai cua b len a*/ while (!feof(b)) { fscanf(b,"%3d",&x); fprintf(a,"%3d",x); } }

{
fscanf(c,"%3d",&x); fprintf(a,"%3d",x);
} } fclose(a);  fclose(b);  fclose(c); }

 /*Chia p phan tu cho c*/ dem=0; while ((dem<p) && (!feof(a))) { fscanf(a,"%3d",&x); fprintf(c,"%3d",x); dem++; } }

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét