[đệ quy c/c++] tìm UCLN tất cả các phần tử trong mảng

[đệ quy c/c++] tìm UCLN tất cả phần tử trong mảng

Sử dụng đệ quy, viết hàm tìm UCLN của tất cả các phần tử của mảng., tìm ước chung lớn nhất của nhiều số bằng đệ quy.


#include<iostream>
using namespace std;
int UCLN(int a[],int left,int right)
{
if(left==right-1)
{
int x=a[left],y=a[right];
while(x!=y)
if(x>y)x-=y;
else y-=x;
return x;
}
int x=a[left],y=UCLN(a,left+1,right);
while(x!=y)
if(x>y)x-=y;
else y-=x;
return x;
}
void main()
{
int a[10]={6,12,18,24,30,36,42,48,54,60},n=10;
cout<<"UCLN="<<UCLN(a,0,n-1);
system("pause");
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét