[Đệ Quy C/C++] tìm min và max các phần tử của mảng.

[Đệ Quy C/C++] tìm min và max các phần tử của mảng.

Sử dụng đệ quy, viết hai hàm để tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của mảng. 

#include<iostream>
using namespace std;
int min(int a[],int left,int right)
{
if(left==right) return a[left];
int m=min(a,left+1,right);
return (a[left]<m)?a[left]:m;
}
int max(int a[],int left,int right)
{
if(left==right) return a[left];
int m=max(a,left+1,right);
return (a[left]<m)?m:a[left];
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
int mi=min(a,0,n-1);
int ma=max(a,0,n-1);
cout<<"min="<<mi<<"\nmax="<<ma;
system("pause");
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét