[đệ quy c/c++] kiểm tra các phần tử của mảng

8. Sử dụng đệ quy, viết hàm kiểm tra mảng có toàn các số nguyên chia hết cho 7 hay không.


#include<iostream>
using namespace std;
int kiemtra(int a[],int n)
{
if(n==0) return 1;
if(a[n-1]%7!=0) return 0;
n--;
return kiemtra(a,n);
}
void main()
{
int a[10]={7,14,21,28,35,42,49,56,63,70},n=10;
if(kiemtra(a,n)) cout<<"ok.tat ca chia het cho 7";
else cout<<"no.khong phai tat ca chia het cho 7";
system("pause");
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét