[Đệ Quy C++] viết hàm xuất các số nguyên tố có trong mảng

[Đệ Quy C++] viết hàm xuất các số nguyên tố có trong mảng

sử dụng đệ quy , viết hàm xuất tất cả các số nguyên tố có trong mảng ra màn hình

#include<iostream>
using namespace std;
int songuyento(int n)
{
if(n<2) return 0;
if(n==2) return 1;
for(int i=2;i<n;i++)
if(n%i==0) return 0;
return 1;
}
void xuat(int a[],int n)
{
if(n==0) return;
if(songuyento(a[n])) cout<<a[n]<<" ";
n--;
xuat(a,n);
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
xuat(a,n);
system("pause");
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét