danh sách liên kết kép
Cấu Trúc Dữ LiệuCấu trúc dữ liệu 1 nút
typedef struct tagDnode
{ Data Info;
struct tagDnode *pPre;
struct tagDnode *pNext;
}DNode;


Cấu trúc List kép
Typedef struct tagDList
{ DNode *pHead;
DNode *pTail;
}DList;
void CreateDList(DList &l)
{
l.DHead=NULL;
l.DTail=NULL;
}Tạo 1 Nút Có Thành Phần Dữ Liệu = X
DNode *CreateDNode(int x)
{ DNode *tam;
tam=new DNode;
if(tam==NULL)
{ printf("khong con du bo nho");
exit(1);
}
else
{ tam->Info=x;
tam->pNext=NULL;
tam->pPre=NULL;
return tam;
}
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Đầu Danh Sách
void AddFirst(DList &l, DNode *tam)
{
if(l.pHead==NULL)//xau rong
{
l.pHead=tam;
l.pTail=l.pHead;
}
else
{
tam->pNext=l.pHead;
l.pHead->pPre=tam;
l.pHead=tam;
}
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Cuối Danh Sách
void AddEnd(DList &l,DNode *tam)
{
if(l.pHead==NULL)
{
l.pHead=tam;
l.pTail=l.pHead;
}
else
{
tam->pPre=l.pTail;
l.pTail->pNext=tam;
tam=l.pTail;
}
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Sau Nút Q
void AddLastQ(DList &l,DNode *tam, DNode *q)
{
DNode *p;
p=q->pNext;
if(q!=NULL)//them vao duoc
{
tam->pNext=p;
tam->pPre=q;
q->pNext=tam;
if(p!=NULL)
p->pPre=tam;
if(q==l.pTail) //them vao sau danh sach lien ket.
l.pTail=tam;
}
else
AddFirst(l,tam);
}


Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Trước Nút Q
void AddBeforeQ(DList &l,DNode *tam,DNode *q)
{ DNode *p;
p=q->pPre;
if(q!=NULL)
{
tam->pNext=q;
q->pPre=tam;
tam->pPre=p;
if(p!=NULL)
p->pNext=tam;
if(q==l.pHead)
l.pHead = tam;
}
else
AddEnd(l,tam);
}


Xoá Phần Tử Đầu Danh Sách
void DeleteFirst(DList &l)
{
DNode *p;
if(l.pHead!=NULL)
{
p=l.pHead;
l.pHead=l.pHead->pNext;
l.pHead->pPre=NULL;
delete p;
if(l.pHead==NULL)
l.pTail=NULL;
}
}


Xoá 1 Phần Tử Cuối Danh Sách
void DeleteEnd(DList &l )
{
DNode *p;
if(l.pHead!=NULL) //tuc xau co hon mot phan tu
{
p=l.pTail;
l.pTail=l.pTail->Pre;
l.pTail->pNext=NULL;
delete p;
if(l.pTail==NULL)
l.pHead=NULL;
}
}


Hủy 1 Nút Sau Nút Q
void DeleteLastQ(DList &l,DNode *q)
{
DNode *p;//luu node dung sau node q
if(q!=NULL)
{
p=q->pNext;
if(p!=NULL)
{
q->pNext=p->pNext;
if(p==l.pTail)//xoa dung nu't cuoi
l.pTail=q;
else //Nut xoa khong phai nut cuoi
p->pNext->pPre=q;
delete p;
}
}
else
DeleteFirst(l);
}


Huỷ 1 Nút Đứng Trước Nút Q
void DeleteBeforeQ(DList &l,DNode *q)
{
DNode *p;
if(q!=NULL) //tuc ton tai node q
{
p=q->pPre;
if(p!=NULL)
{
q->pPre=p->pPre;
if(p==l.pHead)//p la Node dau cua danh sach
l.pHead=q;
else //p khong phai la node dau
p->pPre->pNext=q;
delete p;
}
}
else
DeleteEnd(l);
}


Xoá 1 Phần Tử Có Khoá = X
int DeleteX(DList &l,int x)
{
DNode *p;
DNode *q;
q=NULL;
p=l.pHead;
while(p!=NULL)
{
if(p->Info==x)
break;
q=p;//q la Node co truong Info = x
p=p->pNext;
}
if(q==NULL) return 0;//khong tim thay Node nao co truong Info =x
if(q!=NULL)
DeleteLastQ(l,q);
else
DeleteFirst(l);
return 1;
}


Sắp Xếp
void DoiChoTrucTiep(DList &l)
{ DNode *p,*q;
p=l.pHead;
while(p!=l.pTail)
{
q=p->pNext;
while(q!=NULL)
{
if(p->Info>q->Info)
HV(p,q);
q=q->pNext;
}
p=p->pNext;
}}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét