[đệ quy] viết hàm để duyệt mảng, xuất các phần tử của mảng

[đệ quy] viết hàm để duyệt mảng, xuất các phần tử của mảng ra màn hình theo thứ tự nhập.

//bai 2
#include <iostream>
using namespace std;
void xuat(int a[],int left,int right)
{
if(left>right) return;
cout<<a[left++]<<" ";// a[left++] == a[left]; va sau do left++;(viet gon)
xuat(a,left,right);// cout<<a[left++]<<" "; == printf("%d ",a[left]);left++;
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
xuat(a,0,n-1);
system("pause");
}

theo thứ tự ngược lại so với lúc nhập

//bai 3
#include <iostream>
using namespace std;
void xuat(int a[],int n)
{
if(n==0) return;
cout<<a[n-1]<<" ";
n--;
xuat(a,n);
}
void main()
{
int a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},n=10;
xuat(a,n);
system("pause");
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét