Bài tập giữa kỳ cho lớp VUW-IT 20142

Bài 1. Thống kê tần số xuất hiện và vị trí xuất hiện (theo câu hoặc dòng) của các danh từ riêng trong văn văn tiếng Anh.
Chương trình đọc vào 1 trong 5 file văn bản đính kèm, hiển thị ra các danh từ riêng trong văn bản đó.
Chương trình cho phép người dùng nhập vào một danh từ riêng, in ra màn hình kết quả:

  • Tần số xuất hiện
  • Vị trí xuất hiện
Nếu danh từ đó có xuất hiện trong văn bản đã cho.
Chú ý: Các danh từ riêng nếu đứng cạnh nhau thì cần được nối lại với nhau

Bài 2. Thống kê tần số xuất hiện và vị trí xuất hiện (theo câu hoặc dòng) của các từ trong văn văn tiếng Anh.
Chương trình đọc vào 1 trong 5 file văn bản đính kèm, hiển thị ra :

  • Các từ
  • Tần số xuất hiện
  • Độ dài từ và tần số của các từ theo độ dài 9độ dài của 1 từ là số ký tự trong từ đó)
Chương trình cho phép người dùng nhập vào một từ, in ra màn hình kết quả:

  • Tần số xuất hiện
  • Vị trí xuất hiện
Nếu từ đó có xuất hiện trong văn bản đã cho.
Có lựa chọn thống kê phân loại chữ hoa/thường hoặc không phân loại hoa/thường.

Chú ý. Các từ trong văn bản được ngăn cách nhau bởi dấu cách trống.

Bài 3. Cho một văn bản và một tập từ điển tiếng Anh. Kiểm tra xem trong văn bản tiếng anh đó có bao nhiêu từ lỗi chính tả (bỏ qua những từ có chữ hoa, hoặc chữ số).
Những từ lỗi là những từ không có trong từ điển.

Nếu đề xuất được phương án sửa từ sai sẽ được cộng điểm.

Tài liệu download tại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét