[C++] Tìm ma trận nghịch đảo của 1 ma trận vuông cấp n tùy ý

[C++] Tìm ma trận nghịch đảo của 1 ma trận vuông cấp n tùy ý

#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
void nhap(float a[][100],int &n);
void xuat(float a[][100],int n);
float det(float a[][100],int n);
float con(float a[][100],int n,int h,int c);
void nghichdao(float a[][100],int n);
void main()
{
float a[100][100];
int n;
nhap(a,n);
xuat(a,n);
cout<<"\n-------------------------------\nma tran nghich dao:\n";
nghichdao(a,n);
system("pause");
}
void nhap(float a[][100],int &n)
{
cout<<"\nnhap N= ";
cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\nnhap hang "<<i+1<<":\n";
for(int j=0;j<n;j++)
cin>>a[i][j];
}
}
void xuat(float a[][100],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
cout<<"\n\n";
for(int j=0;j<n;j++)
cout<<setw(6)<<a[i][j];
}
}
float det(float a[][100],int n)
{
int i,j,k,dem=0,kt;
float b[100],h,kq=1;
for(i=0;i<n-1;i++)
{
if(a[i][i]==0)
{
kt=0;
for(j=i+1;j<n;j++)
{
if(a[i][j]!=0)
{
for(k=0;k<n;k++)
{
float t=a[k][i];
a[k][i]=a[k][j];
a[k][j]=t;
}
dem++;kt++;
break;
}
}
if(kt==0) return 0;
}
b[i]=a[i][i];
for(j=0;j<n;j++) a[i][j]/=b[i];
for(j=i+1;j<n;j++)
{
h=a[j][i];
for(k=0;k<n;k++) a[j][k]=a[j][k]-h*a[i][k];
}
}
b[n-1]=a[n-1][n-1];
for(i=0;i<n;i++) kq*=b[i];
if(dem%2==0) return kq;
return -kq;
}
float con(float a[][100],int n,int h,int c)
{
float b[100][100];
int i,j,x=-1,y;
for(i=0;i<n;i++)
{
if(i==h) continue;
x++;y=-1;
for(j=0;j<n;j++)
{
if(j==c)continue;
y++;
b[x][y]=a[i][j];
}
}
if((h+c)%2==0) return det(b,n-1);
return -det(b,n-1);
}
void nghichdao(float a[][100],int n)
{
float b[100][100];
for(int i=0;i<n;i++)
{
for(int j=0;j<n;j++)
{
b[i][j]=con(a,n,i,j);
}
}
for(int i=0;i<n-1;i++)
for(int j=i+1;j<n;j++)
{
float t=b[i][j];
b[i][j]=b[j][i];
b[j][i]=t;
}
float k=det(a,n);
for(int i=0;i<n;i++)
for(int j=0;j<n;j++)
b[i][j]/=k;
if(k==0) cout<<"\nkhong co ma tran nghich dao!";
else xuat(b,n);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét