viết hàm kiểm tra số chính phương


in ra màn hình số chính phương lớn nhất trong dãy. nếu không có só chính phương nào thì in ra "dãy không có số chính phương nào".
viết hàm kiểm tra 1 số có phải là số chính phương hay không.
#include<iostream>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
int sochinhphuong(float n)
{
if((float)sqrt(n)-(int)sqrt(n)==0) return 1;
return 0;
}
void main()
{
int max=0;
int *a=(int*)malloc(91*sizeof(int));
for(int i=10;i<=100;i++) a[i-10]=i;
for(int i=0;i<91;i++)
if(sochinhphuong(a[i]) && max<a[i]) max=a[i];
cout<<"day:";
for(int i=0;i<91;i++) cout<<" "<<a[i];
if(max==0) cout<<"\nday khong co so chinh phuong nao\n";
else cout<<"\nso chinh phuong lon nhat trong day: "<<max<<"\n";
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét