viết hàm in các tam giác bằng dấu sao *


Viết chương trình nhập vào số nguyên dương h (2<h<23), sau đó in ra các tam giác có chiều cao là h.viết hàm in các tam giác có chiều cao h=N nhập vào
#include<iostream>
using namespace std;
void tamgiac1(int n)
{
int i,j;
for (i = n; i >=1; i--)
{
for (j = i; j <= n; j++)cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) cout << "* ";
cout << "\n\n";
}
cout << "\n\n";
}
void tamgiac2(int n)
{
int j, i;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
for (j = i; j <= n; j++) cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) cout << " *";
cout << "\n\n";
}
cout << "\n\n";
}
void tamgiac3(int n)
{
int i, j;
for (i = 1; i < n; i++)
{
for (j = i; j <= n; j++) cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) if (j == 1 || j == 2 * i - 1) cout << "* "; else cout << "  ";
cout << "\n\n";
}
cout << "  ";
for (i = 1; i <= 2*n-1; i++) cout << "* ";
cout << "\n\n\n\n";
}
void tamgiac4(int n)
{
int i, j;
cout << "  ";
for (i = 1; i <= 2 * n - 1; i++) cout << "* ";
cout << "\n\n";
for (i = n - 1; i >= 1; i--)
{
for (j = i; j <=n; j++) cout << "  ";
for (j = 1; j <= 2 * i - 1; j++) if (j == 1 || j == 2 * i - 1) cout << "* "; else cout << "  ";
cout << "\n\n";
}
cout << "\n\n";
}
void main()
{
int n;
cout << "nhap N="; cin >> n;
tamgiac1(n);
tamgiac2(n);
tamgiac3(n);
tamgiac4(n);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét