Viết chương trình in nội dung file văn bản, chỉ in các ký tự chữ cái và chữ số.


//Bài 7. Viết chương trình in nội dung file văn bản, chỉ in các ký tự chữ cái và chữ số.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
FILE *t=fopen("E:\\bai7.txt","r");
if(t==0)
{
printf("error\n");exit(0);
}
char c;
while((c=fgetc(t))!=EOF)
if((c>='a' && c<='z')||(c>='A' && c<='Z')||(c>='0' && c<='9')) printf("%c ",c);
getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét