thuật toán interchange sort

/*thuật toán interchange sort
Ý tưởng: Xuất phát từ đầu dãy, tìm tất các các nghịch thế chứa phần tử này, triệt tiêu chúng bằng cách đổi chỗ 2 phần tử trong cặp nghịch thế. Lặp lại xử lý trên với phần tử kế trong dãy.
Bước 1: i = 0;  // bắt đầu từ đầu dãy
Bước 2: j = i+1; //tìm các nghịch thế với a[i]
Bước 3:
Trong khi j < N thực hiện
Nếu a[j]<a[i] //xét cặp a[i], a[j]
Swap(a[i],a[j]);
j = j+1;
Bước 4: i = i+1;
Nếu  i < N-1: Lặp lại Bước 2.
Ngược lại:  Dừng.

*/
#include<iostream>
using namespace std;
void xep(int a[], int n)
{
for (int i = 0; i < n - 1;i++)
for (int j = i + 1; j < n;j++)
if (a[i]>a[j])
{
a[i] += a[j]; a[j] = a[i] - a[j]; a[i] = a[i] - a[j];
}
}
void main()
{
int a[10] = { 3, 7, 4, 1, 8, 9, 2, 5, 6, 10 };
xep(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) cout << " " << a[i];
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét