thuật toán bubble sort

/*thuật toán bubble sort
Ý tưởng:
Xuất phát từ cuối dãy, đổi chỗ các cặp phần tử kế cận để đưa phần tử nhỏ hơn trong cặp phần tử đó về vị trí đúng đầu dãy hiện hành, sau đó sẽ không xét đến nó ở bước tiếp theo, do vậy ở lần xử lý thứ i sẽ có vị trí đầu dãy là i.
Lặp lại xử lý trên cho đến khi không còn cặp phần tử nào để xét.
Bước 1 : i = 0; // lần xử lý đầu tiên
Bước 2 : j = N-1;//Duyệt từ cuối dãy ngược về vị trí i
Trong khi (j > i) thực hiện:
Nếu a[j]<a[j-1]
Doicho(a[j],a[j-1]);
j = j-1;
Bước 3 : i = i+1; // lần xử lý kế tiếp
Nếu  i =N: Hết dãy. Dừng
Ngược lại : Lặp lại Bước 2.

*/
#include<iostream>
using namespace std;
void xep(int a[], int n)
{
int i, j, t;
for (i = 0; i < n - 1;i++)
for (j = n - 1; j>i;j--)
if (a[j] < a[j - 1])
{
t = a[j]; a[j] = a[j - 1]; a[j - 1] = t;
}
}
void main()
{
int a[10] = { 3, 4, 5, 2, 8, 7, 6, 1, 9, 10 };
xep(a, 10);
for (int i = 0; i < 10; i++) cout << " " << a[i];
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét