tạo 1 file trực tiếp từ bàn phím


//tạo 1 file trực tiếp từ bàn phím, quá trình dừng lại khi ấn phím enter
#include<stdio.h>
void main()
{
printf("ten file kem duong dan:");
char s[67];
char c;
gets(s);
FILE *t;
t=fopen(s,"w");
if(t==NULL) printf("error");
else
{
printf("nhap noi dung: ");
while((c=getchar())!=10) putc(c,t);
}
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét