phân tích 1 số nguyên ra thừa số nguyên tố

//lập trình c phân tích một số nguyên ra thừa số nguyên tố
#include<stdio.h>
long snt(long n)
{
if(n<2)return 0;
if(n==2) return 1;
for(long i=2;i<n;i++)
if(n%i==0)return 0;
return 1;
}
void main()
{
long i,n,x,d=1;
printf("nhap N= ");scanf("%d",&n);
printf("%d = ",n);
while(n>1)
{
x=1;
while(1) if(snt(++x)==1 && n%x==0) break;
if(d) {printf("%d",x);d=0;}
else printf(" * %d",x);
n/=x;
}
printf("\n");
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét