đọc các chuổi ký tự từ tập tin và in nó lên màn hình

//đọc các chuổi ký tự từ tập tin và in nó lên màn hình
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
FILE *t;
char s[100];
t=fopen("E:\\toan.txt","r");
if(t==NULL)
{
printf("error");exit(0);
}
while(fgets(s,100,t)!=NULL)printf("%s",s);
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét