nhập xuất các mẫu tin có cấu trúc vào file nhị phân


//Bài 2. 
// Viết chương trình thực hiện các yêu cầu:
//• Mở tập tin mới và nhập vào một số mẫu tin. 
// Mỗi mẫu tin bao gồm các trường: họ tên, tuổi
// Quá trình nhập dữ liệu kết thúc khi họ tên nhập vào là rỗng. 
// • Thêm dữ liệu vào tập tin. 
// • Mở tập tin để đọc và hiển thị ra màn hình nội dung tập tin. 
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
struct danhsach
{
char ten[100];
int tuoi;
};
void nhap(FILE *t)
{
danhsach ds;
char s[3];
do
{
printf("ten: ");
gets(ds.ten);
if(strlen(ds.ten)!=0)
{
printf("tuoi: ");
gets(s);
ds.tuoi=atoi(s);
fwrite(&ds,sizeof(ds),1,t);
}
}while(strlen(ds.ten)!=0);
}
void xuat(FILE *t)
{
danhsach ds;
while(fread(&ds,sizeof(ds),1,t)!=0)
{
printf("\nten: %s\ntuoi: %d\n",ds.ten,ds.tuoi);
}
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\bai2.txt","w+b");
nhap(t);
rewind(t);
xuat(t);
nhap(t);
rewind(t);
xuat(t);
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét