nhập 10 số thực vào một file văn bản có tên là input.


/*bài 1.*/ 
// viết chương trình thực hiện các yêu cầu: 
//• nhập 10 số thực vào một file văn bản có tên là input. 
//• đọc nội dung file input.  
//• tính tổng bình phương các số có trong file input. 
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void nhap(FILE *t)
{
float a;
for(int i=1;i<=10;i++)
{
printf("so %d: ",i);
scanf("%f",&a);
fprintf(t,"%f ",a);
}
}
void doc(FILE *t)
{
float a;
while(fscanf(t,"%f",&a)!=EOF)
{
printf("%.2f ",a);
}
}
float tongbinhphuong(FILE *t)
{
float a,tong=0;
while(fscanf(t,"%f",&a)!=EOF) tong+=a*a;
return tong;
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\input.txt","w+");
if(t==NULL)
{
printf("error\n");
exit(0);
}
nhap(t);
rewind(t);
doc(t);
rewind(t);
printf("\ntong binh phuong = %.2f\n",tongbinhphuong(t));
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét