nhập 10 số thực vào 1 file văn bản có tên input


//nhập 10 số thực vào 1 file văn bản cso tên input
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void main()
{
FILE *t;
float a;
t=fopen("E:\\input.txt","w");
if(t!=NULL)
{
for(int i=1;i<=10;i++)
{
printf("nhap so: ");
scanf("%f",&a);
fprintf(t,"%f\n",a);
}
}
else printf("loi\n");
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét