[một số chú ý] kiểu FILE trong ngôn ngữ c

kiểu file trong lập trình c


  • fread(biến địa chỉ, bộ nhớ, số cấu trúc cần đọc, file); //trả về số cấu trúc  đọc được, nếu hết file có nghĩa là trả về 0.
  • fwrite(biến đại chỉ, bộ nhớ, số cấu trúc cần ghi, file);//trả về số cấu trúc ghi được, trả về 0 nếu ghi không được hay lên file thất bại.
    /* các cấu trúc có thể mảng, 1 biến bình thường hay biến dữ liệu kiểu cấu trúc, thay thế được các vòng for trong việc đọ hay ghi thông thường */
  • fscanf(file, kiểu, biến địa chỉ); //trả về giá trị EOF nếu quét đến cờ hiệu kết thúc file EOF (-1).
  • feof(file); //trả về giá trị là vị trí của con trỏ nếu con trỏ file đang đứng ở vị trí cờ hiệu kết thúc file. chưa kết thúc file thì trả về 0.
  • getc(file);//nếu quét đến cờ hiệu kết thúc file thì trả về giá trị char tương ứng là EOF hay (-1).
  • fopen("tên file/ có thể là đường dẫn file","kiểu mở"); //trả về địa chỉ FILE trên bộ nhớ nếu thành công, và trả về giá trị NULL nếu thất bại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét