lập trình tìm các bộ số pitago | lập trình c/c++

lập trình tìm các bộ số pitago | lập trình c/c++. 
 Một tam giác vuông có thể có tất cả các cạnh là các số nguyên. Tập của ba số nguyên của các cạnh của một tam giác vuông được gọi là bộ ba Pitago. Đó là tổng bình phương của hai cạnh bằng bình phương của cạnh huyền, chẳng hạn bộ ba Pitago (3, 4, 5). Viết chương trình tìm tất cả các bộ ba Pitago như thế sao cho tất cả các cạnh không quá 500.

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int sochinhphuong(float n)
{
if ((float)sqrt(n) - (int)sqrt(n) == 0) return 1;
return 0;
}
void pitago()
{
int i, j;
for (i = 2; i < 500; i++)
for (j = i; j < 500; j++)
{
if (sqrt(i*i+j*j)>500) break;
if (sochinhphuong(i*i + j*j)) cout << " (" << i << "," << j << "," << sqrt(i*i + j*j) << ") \n";
}
}
void main()
{
pitago();

}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét