làm tròn 1 số thực đến 0.5

làm tròn số đến 0.5
Tức là nếu coi phần lẻ của số thực là x ta sẽ có bảng sau:
0,00 <= x < 0,25 lam tron thanh 0,0
0,25 <= x < 0,75 lam tron thanh 0,5
0,75 <= x < 1,0 lam tron thanh 1,0
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
float b=23.24,a=b,c=a;
/*b là giá trị cần làm tròn, nếu muốn đưa chương trình vào thành 1 hàm thì chỉ cần khai báo hàm float lamtronso(float &b) và trả về return b, không cần phải printf*/
while (a>1) a-=1;
if(a>=0 && a<0.25) b=b-a;
else if(a>=0.25 && a<0.75) b=b-a+0.5;
else b=b-a+1;
printf(" %f duoc lam tron = %f\n",c,b);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét