in nội dung tạp tin ra màn hình


//in nội dung tạp tin ra màn hình
#include<stdio.h>
void main()
{
FILE *t;
char s[100],c;
printf("nhap file:");
gets(s);
t=fopen(s,"r");
if(t==NULL) printf("error");
else
{
while((c=getc(t))!=EOF)
{
printf("%c",c);
}
}
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét