in nội dung file lên màn hình


//in nội dung file lên màn hình
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
FILE *t;
char s[100];
t=fopen("E:\\text.txt","r");
if(t==NULL)
{
printf("khong mo duoc\n");
exit(0);//ket thuc chuong trinh
}
fgets(s,100,t);
puts(s);
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét