ghi nội dung mảng lên file nhị phân


//ghi nội dung mảng lên file nhị phân
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
void nhapmang(int a[],int n)
{
for(int i=0;i<n;i++)
{
printf("A[%d]=",i+1);scanf("%d",&a[i]);
}
}
void main()
{
FILE *t=fopen("E:\\vd1.bin","w+b");
if(t==NULL)
{
printf("error");exit(0);
}
int n;
printf("so phan tu cua mang: ");
scanf("%d",&n);
int *a=(int*)malloc(n*sizeof(int));
printf("nhap mang: \n");
nhapmang(a,n);
fwrite(&a,n*sizeof(int),1,t);//dung lượng cho mỗi phần tử là int => của cả mảng là n*sizeof(int)
fseek(t,0,2);
int m=ftell(t)/sizeof(int);//so luong bang ghi=dung lượng mảng chia dung lượng của 1 phần tử
int *b=(int*)malloc(m*sizeof(int));
rewind(t);
fread(&b,sizeof(int),1,t);
printf("mang da ghi len file: \n");
for(int i=0;i<m;i++) printf("%d ",b[i]);
fclose(t);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét