đếm số ký tự trong 1 file văn bản


//đếm kí tự trong file,đếm số ký tự trong 1 file văn bản
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int dem(FILE *t)
{
int dem=0;
char c;
while(c=getc(t)!=EOF) dem++;
return dem;
}
void main()
{
FILE *t;
t=fopen("E:\\toan.TXT","r");
if(t==NULL)printf("open file error");
else printf("tong so ki tu = %d",dem(t));
fclose(t);
getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét