Android 5.0 Example


Những điểm mới trong Android 5.0
• Giao diện Material Design.
• Màu sắc của thanh trạng thái có thể thay đổi được.
• Cho phép hiển thị notifications ở màn hình khóa.
• Cải thiện Pin.
• Chuyển sang máy ảo Android Runtime (ART) thay vì máy ảo Dalvik cũ.

Video demo:
Download source: http://goo.gl/NfMsfV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét