tìm kiếm phần tử giá trị k trong mảng - bài tập c

tìm các phần tử có giá trị bằng k cho trước và hiện ra màn hình các phần tử đó.

//tìm các phần rử có giá trị bằng k cho trước và hiện ra màn hình các phần tử đó.
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 1 };
int n = 10;
void dem(int a[], int n, int k)
{
int b = 0;
for (int i = 0; i < n;i++)
if (a[i] == k) b++;
printf("co %d phan tu co gia tri %d\ncac phan tu do la:\n",b,k);
for (int i = 0; i < n;i++)
if (a[i] == k) printf(" a[%d] ",i);
}
void main()
{
printf("nhap k=");
int k;
scanf_s("%d", &k);
dem(a, n, k);
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét