[Module 4] Học lập trình Android KHTN

Module 4 gồm các phần nâng cao của học lập trình android


Bài 1 - Khai thác tài nguyên Internet
Bài 2 - Kết nối WebService
Bài 3 - Đọc ghi dữ liệu XML - JSON
Bài 4 - Google Map
Bài 5 - Các điều khiển đa truyền thông
Bài 6 - Sensor
Bài 7 - Telephony & SMS
Bài 8 - Google Cloud Messaging
Bài 9 - Ứng dụng Widget

 Dơwnload:    ▶ Android module 4: Tải xuống 


o Lập trình Android trung tâm tin học KHTN
 Dơwnload:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét