liệt kê số bằng tổng ước số của nó - bài tập c

Viết chương trình tìm và in ra các số (<=1000) thỏa tính chất: số bằng tổng các ước số của nó. Ví dụ: 6 = 1 + 2 + 3.
liệt kê số bằng tổng ước số của nó - bài tập c


//liệt kê các số nhỏ hơn 1000 thỏa số bằng tổng các ước số của nó
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void so()
{
for (int i = 3; i < 1000; i++)
{
int tong = 0;
for (int j = 1; j < i;j++)
if (i%j == 0) tong += j;
if (tong == i) printf("%d\n",i);
}
}
void main()
{
so();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét