in ra màn hình tam giác pascal - bài tập c


//in ra màn hình tam giác pascal với số hàng bất kỳ nhập vào
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int tohop(int n, int k)
{
if (k == 1 || k == n) return 1;
return tohop(n - 1, k - 1) + tohop(n - 1, k);
}
void main()
{
int n;
printf("N="); scanf_s("%d", &n);
for (int i = 1; i <= n; i++)
{
for (int j = 1; j <= i; j++)
{
if (j == 1)
{
for (int m = 1; m <= n - i;m++) printf("   ");
}
printf("%2d    ", tohop(i, j));
}
printf("\n\n");
}
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét