Hướng dẫn giải bài toán cổ Vừa gà vừa chó (pascal)

Đề bài: lập trình giải bài toán cổ (Bài tập 6 - SGK tin học 11 - Trang 51)
Vừa gà vừa chó
Bó lại cho tròn
36 con
100 chân chẵn
Hỏi số gà, số chó?

Bài này mình có thể làm theo 3 cách khác nhau sử dụng các dạng vòng lặp For, While
Đây là cách 1: Bài vừa gà vừa chó
var g,c: integer;
begin
for c:=1 to 25 do
begin
g:=36-c;
if g*2+c*4=100 then write('So ga: ', g ,' So cho: ',c);
end;
end. 

Cách 2: Bài vừa gà vừa chó

For i:=1 to 36 do 
      If 4*i+2*(36-i)=100 then Writeln('Cho:',i,' Ga:',36-i);

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét