Hướng dẫn giải bài tập 7 SGK Tin học 11 - Trang 51

Đề bài: Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (hiện tại tuổi cha lớn hơn hai lần tuổi con và tuổi cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đưa ra màn hình câu trả lời cho câu hỏi " Bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con?"

Code mẫu:
Readln(cha,con);
nam:=0;
Repeat 
       inc(cha);
       inc(con);
       inc(nam);
Until cha=2*con;
Writeln(nam);

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét