tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng và số lần xuất hiện

lập trình c tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng và số lần xuất hiện của phần tử đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n,j, max, gt, dem;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
max = 1;
for (i = 0; i < n; i++)
{
dem = 0;
for (j = 0; j < n; j++)
{
if (a[i] == a[j]) dem++;
}
if (max < dem)
{
max = dem;
gt = a[i];
}
}
printf("\nphan tu xuat hien nhieu nhat la: %d\n voi so lan xuat hien la: %d", gt, max);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét