lập trình c:tính tổng các số là số nguyên tố có trong mảng

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và xuất ra màn hình tổng của các số là số nguyên tố có trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, j, n, s = 0,dem;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ",i+1);
scanf_s("%d", &a[i]);
if (a[i] == 2)s += a[i];
if (a[i]>2)
{
dem = 0;
for (j = 2; j < a[i]; j++) if (a[i] % j == 0) dem++;
if (dem == 0)s += a[i];
}
}
printf("tong cac so nguyen to co trong mang la: %d", s);
    _getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét