lập trình c:kiểm tra mảng có phải toàn số chẵn không

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và kiểm tra xem mảng có phải chứa toàn số chẵn không

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, dem=0,n;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
if (a[i] % 2 != 0) dem++;
}
if (dem == 0)printf("mang toan so chan");
else printf("mang khong phai toan so chan");
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét