lập trình c xóa tất cả các số nguyên tố có trong mảng

viết chương trình c xóa tất cả các số nguyên tố có trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], b[100];
void main()
{
int i, n, k = 0, j,dem;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang dda nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 0; i < n; i++)
{
if (a[i] < 2)
{
b[k] = a[i]; k++;
continue;
}
dem = 0;
for (j = 2; j < a[i]; j++) if (a[i] % j == 0) dem = 1;
if (dem == 1)
{
b[k] = a[i];
k++;
}
}
for (i = 0; i < k; i++) a[i] = b[i];
printf("\nmang sau khi da xoa di cac so nguyen to la:\n");
for (i = 0; i < k; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét