lập trình c xóa tất cả các phần tử là số chẵn trong mảng

viết chương trình c nhập vào 1 mảng bất kì và tiến hành xóa tất cả các phần tử là số chẵn có trong mảng, in ra màn hình mảng sau khi đã xóa .

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], b[100];
void main()
{
int i, n, k=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]= ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la: \n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 0; i < n;i++)
if (a[i] % 2 != 0)
{
b[k] = a[i];
k++;
}
for (i = 0; i < k; i++) a[i] = b[i];
printf("\nmang sau khi xoa cac so chan la: \n");
for (i = 0; i < k; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét