lập trình c xóa tất cả các phần tử có giá trị k trong mảng

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều , xóa đi tất cả các phần tử có giá trị bằng k cho trước ra khỏi mảng, in ra màn hình mảng sau khi đã xóa

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], b[100];
void main()
{
int i, n, k, m = 0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang ban vua nhap la: \n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\nban muon xoa cac phan tu co gia tri k= ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i < n;i++)
if (a[i] != k)
{
b[m] = a[i];
m++;
}
for (i = 0; i < m; i++) a[i] = b[i];
printf("mang sau khi da xoa la:\n");
for (i = 0; i < m; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét