lập trình c: xóa phần tử trùng nhau trong mảng

viết chương trình c xóa bớt các phần tử giống nhau trong mảng sao cho mảng chỉ gồm các phần tử phân biệt

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, j, n, k, dem = 0;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 1; i < n; i++)
for (j = 0; j < i; j++)
{
if (a[i] == a[j])
{
for (k = i; k < n; k++) a[k] = a[k + 1];
n--;
i--;
}
}
printf("\nmang sau khi xoa la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét