lập trình c xóa phần tử thứ k trong mảng 1 chiều

viết chương trình c xóa phần tử thứ k trong mảng và in ra màn hình mảng sau khi đã xóa đi phần tử đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
int b[100];
void main()
{
int i, n,k,m=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ",i+1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang ban vua nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
printf("\n ban muon xoa phan tu thu may trong mang: k= ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i < n; i++)
if (i != k - 1)
{
b[m] = a[i];
m++;
}
for (i = 0; i < m; i++)a[i] = b[i];
printf("mang sau khi da xoa phan tu thu %d la: \n", k);
for (i = 0; i < n - 1; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét