lập trình c xóa k phần tử liên tục trên mảng bắt đầu từ vị trí x cho trước

viết chương trình c xóa k phần tử liên tục trên mảng bắt đầu từ vị trí x cho trước

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100], b[100];
void main()
{
int i, j, n, k, x,m=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("A[%d]= ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la: \n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
do
{
printf("\nxoa may phan tu? k=");
scanf_s("%d", &k);
printf("bat dau tu vi tri nao? x=");
scanf_s("%d", &x);
} while (n - x < k-1);
for (i = 0; i < x-1; i++)
{
b[m] = a[i];
m++;
}
for (j = x + k-1; j < n; j++)
{
b[m] = a[j];
m++;
}
for (i = 0; i < m; i++)a[i] = b[i];
printf("mang sau khi da xoa la:\n");
for (i = 0; i < m; i++) printf(" %d ", a[i]);
_getch();

}

x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét