lập trình c: tính trung bình cộng các phân tử chẵn có trong mảng

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và tính trung bình cộng các phần tử chẵn có trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, dem=0, n, s=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
if (a[i] % 2 == 0)
{
s += a[i];
dem++;
}
}
printf("trung binh cong cac so chan co trong mang la: %.2f", (float)s / dem);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét