lập trình c: tính tổng tất cả các phần tử có trong mảng 1 chiều

viết chương trình c nhập vào mảng 1 chiều và in ra màn hình tổng của tất cả các phần tử có trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a[100], i, n, s = 0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
s += a[i];
}
printf("tong cac phan tu cua mang ban vua nhap la: %d", s);
_getch();
}

x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét