lập trình c tìm trong mảng có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng k

viết chương trình c về mảng 1 chiều: đếm xem có bao nhiêu phần tử có giá trị bằng k và chỉ ra các phần tử đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, k, n, dem=0;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap la:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ",a[i]);
printf("\nnhap so k muon kiem tra: ");
scanf_s("%d", &k);
for (i = 0; i < n; i++) if (k == a[i]) dem++;
if (dem == 0) printf("khong co phan tu nao co gia tri = %d", k);
else
{
printf("co %d phan tu co gia tri = %d\n cac phan tu do la:\n", dem, k);
for (i = 0; i < n; i++) if (a[i] == k) printf(" a[%d] ", i + 1);
}
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét