lập trình c tìm phần tử nhỏ nhất và phần tử lớn nhất có trong mảng

viết chương trình c tìm phần tử nhỏ nhất "min" và phần tử lớn nhất có trong mảng "max", in ra màn hình các giá trị đó

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, max, min;
printf("nhap so phan tu cua mang: ");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("nhap phan tu thu %d: ", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
max = a[0]; min = a[0];
for (i = 1; i < n; i++)
{
if (min > a[i])min = a[i];
if (max < a[i])max = a[i];
}
printf("phan tu nho nhat la: %d\n", min);
printf("phan tu lon nhat la: %d\n", max);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét