lập trình c tìm phần tử lớn thứ k trong mảng

viết chương trình c tìm phần tử lớn thứ k trong mảng

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int a[100];
void main()
{
int i, n, j,k,b,d;
printf("nhap so phan tu cua mang:");
scanf_s("%d", &n);
for (i = 0; i < n; i++)
{
printf("a[%d]=", i + 1);
scanf_s("%d", &a[i]);
}
printf("mang da nhap:\n");
for (i = 0; i < n; i++) printf(" %d ", a[i]);
for (i = 0; i < n-1;i++)
for (j = i + 1; j < n;j++)
if (a[i] < a[j])
{
k = a[i];
a[i] = a[j];
a[j] = k;
}
for (i = 1; i < n; i++)
{
for (j = 0; j < i; j++)
{
if (a[i] == a[j])
{
for (d = i; d < n; d++) a[d] = a[d + 1];
n--;
i--;
}
}
}
do 
{
printf("\ngia tri lon thu k trong mang: k= ");
scanf_s("%d", &b);
if (b>n)printf("khong co phan tu lon thu %d\n nhap so khac!", b);
} while (b > n);
printf("gia tri do la: %d", a[b - 1]);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét