lập trình c: tìm BCNN bội chung nhỏ nhất của 2 số

viết chương trình c tìm BCNN bội chung nhỏ nhất của 2 hai số a và b nguyên dương

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
int a, b, i = 2;
do
{
printf("nhap a>0,b>0\n");
scanf_s("%d%d", &a, &b);
} while (a <= 0 || b <= 0);
while (a%b!=0)
{
a = a / (i - 1)*i; i++;
}
printf("BCNN=%d", a);
_getch();
}

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét